? Ƣ迎讉K杭州学军中学Q?/title> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" /> <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=7" /> <link href="/Style/Index.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/Script/jquery-1.3.2.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Script/jquery-1.4.1.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Script/yqlj.js" type="text/javascript"></script> <script> $(function() { $('#CheckNum').bind('click', function() { $(this).attr('src', 'CheckNum.aspx?timeStamp=' + new Date().getTime()); }); }); </script> <script type="text/javascript"> function checkurl(_obj) { if (_obj.href.split("=")[1] == "10011") { _obj.href = "/xxgl.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10021") { _obj.href = "/jyky.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10018") { _obj.href = "/wsjl.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10016") { _obj.href = "/teacherindex.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10113") { _obj.href = "/zszx.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10087") { _obj.href = "/xl.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10097") { _obj.href = "/Jz.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10079") { _obj.href = "/library.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10156") { _obj.href = "/dybx.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10127") { _obj.href = "/yjxxx.aspx"; } onclick = "checkurl(this)" } </script> <title>

 • <cite id="mbtzr"><p id="mbtzr"><noframes id="mbtzr"></noframes></p></cite>

  <track id="mbtzr"></track>
 • <code id="mbtzr"></code>
 • <dfn id="mbtzr"><thead id="mbtzr"><input id="mbtzr"></input></thead></dfn><cite id="mbtzr"><tt id="mbtzr"></tt></cite>
  杜持U?/font>
  发布部门Q杭州学军中? 发布日期Q?018-12-20 点击量:

       杜持U,奻I1960q?1月出生,1982q?月毕业于杭州大学地理p,一直在杭州学军中学工作Q现d校学术委员会MQ?/span>

     

      江省地理特U教师,?/span>1982qv一直在杭州学军中学d理教师,其中有十多年L于高三?/span>1985q被评ؓ杭州市首届市U教坛新UQ?/span>2005q被评ؓ江省第九批特教师?/span>2002q?/span>2013q兼d校教U室副主仅R主任,完成多项教育教学U研NQ曾h江省教科研先q个人、杭州市首届教育U研标兵{荣誉。现gQ学校学术指导委员会主仅R?/span>

   

   

  ۺɫͼ