? Ƣ迎讉K杭州学军中学Q?/title> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" /> <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=7" /> <link href="/Style/Index.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/Script/jquery-1.3.2.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Script/jquery-1.4.1.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Script/yqlj.js" type="text/javascript"></script> <script> $(function() { $('#CheckNum').bind('click', function() { $(this).attr('src', 'CheckNum.aspx?timeStamp=' + new Date().getTime()); }); }); </script> <script type="text/javascript"> function checkurl(_obj) { if (_obj.href.split("=")[1] == "10011") { _obj.href = "/xxgl.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10021") { _obj.href = "/jyky.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10018") { _obj.href = "/wsjl.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10016") { _obj.href = "/teacherindex.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10113") { _obj.href = "/zszx.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10087") { _obj.href = "/xl.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10097") { _obj.href = "/Jz.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10079") { _obj.href = "/library.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10156") { _obj.href = "/dybx.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10127") { _obj.href = "/yjxxx.aspx"; } onclick = "checkurl(this)" } </script> <title>

 • <cite id="mbtzr"><p id="mbtzr"><noframes id="mbtzr"></noframes></p></cite>

  <track id="mbtzr"></track>
 • <code id="mbtzr"></code>
 • <dfn id="mbtzr"><thead id="mbtzr"><input id="mbtzr"></input></thead></dfn><cite id="mbtzr"><tt id="mbtzr"></tt></cite>
  丽学子 高二Q?Q班 林胤?/font>
  发布部门Q杭州学军中? 发布日期Q?019-04-09 点击量:

   

           我是高二九班的林胤儒Q感谢大家的信QQ非常荣q能够成为班U的丽学子。在一q半的时间里Q我历Q团支书、副班长{职Q尽力完善自己,帮助老师Q关心同学。我知道我ƈ不是最优秀的,但是对生zȝ一片热忱驱使我乐观向上Q我也愿意用赤诚的真心去温暖生活中的一切。我怿唯有用勤奋耕耘土圎ͼ以爱心浇灌牧草,才有骏马载着我们q逐梦想的风儿Q奔向朝阳的方向。未来的路,我们一h手?/span>

   

  丽宣言Q勇于有梦,敢于q梦Q勤于圆梦,我们永q美丽?/span>

   

  ۺɫͼ