? Ƣ迎讉K杭州学军中学Q?/title> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" /> <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=7" /> <link href="/Style/Index.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/Script/jquery-1.3.2.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Script/jquery-1.4.1.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Script/yqlj.js" type="text/javascript"></script> <script> $(function() { $('#CheckNum').bind('click', function() { $(this).attr('src', 'CheckNum.aspx?timeStamp=' + new Date().getTime()); }); }); </script> <script type="text/javascript"> function checkurl(_obj) { if (_obj.href.split("=")[1] == "10011") { _obj.href = "/xxgl.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10021") { _obj.href = "/jyky.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10018") { _obj.href = "/wsjl.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10016") { _obj.href = "/teacherindex.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10113") { _obj.href = "/zszx.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10087") { _obj.href = "/xl.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10097") { _obj.href = "/Jz.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10079") { _obj.href = "/library.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10156") { _obj.href = "/dybx.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10127") { _obj.href = "/yjxxx.aspx"; } onclick = "checkurl(this)" } </script> <title>

 • <cite id="mbtzr"><p id="mbtzr"><noframes id="mbtzr"></noframes></p></cite>

  <track id="mbtzr"></track>
 • <code id="mbtzr"></code>
 • <dfn id="mbtzr"><thead id="mbtzr"><input id="mbtzr"></input></thead></dfn><cite id="mbtzr"><tt id="mbtzr"></tt></cite>
  丽学子 高三Q?Q班 江?/font>
  发布部门Q杭州学军中? 发布日期Q?019-04-09 点击量:

  丽宣言Q常怀感恩Q不忘初心?/span>

  我是来自高三Q?/span>6Q班的江通。说实话Q听到我被推选ؓ丽学子的消息,惊讶之余更多的是惭愧。这一路走来,接受q太多的扶持、太多的鼓励。L力惌回馈Q却苦恼于自q力量太微薄。尽如此,我还是想用我有限的力量,d光发热,L暖周围的一方土地。我常被“吾上下而求索”的_所打动Q于是向往探烦与发掘。一点一点地q、一点一点地解构Q直到摸得出表象背后清晰的纹路。这未尝不是一U乐。前路O漫,感谢有你们一路相伴?/span>

   

   

  ۺɫͼ