? Ƣ迎讉K杭州学军中学Q?/title> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" /> <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=7" /> <link href="/Style/Index.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/Script/jquery-1.3.2.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Script/jquery-1.4.1.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Script/yqlj.js" type="text/javascript"></script> <script> $(function() { $('#CheckNum').bind('click', function() { $(this).attr('src', 'CheckNum.aspx?timeStamp=' + new Date().getTime()); }); }); </script> <script type="text/javascript"> function checkurl(_obj) { if (_obj.href.split("=")[1] == "10011") { _obj.href = "/xxgl.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10021") { _obj.href = "/jyky.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10018") { _obj.href = "/wsjl.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10016") { _obj.href = "/teacherindex.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10113") { _obj.href = "/zszx.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10087") { _obj.href = "/xl.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10097") { _obj.href = "/Jz.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10079") { _obj.href = "/library.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10156") { _obj.href = "/dybx.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10127") { _obj.href = "/yjxxx.aspx"; } onclick = "checkurl(this)" } </script> <title>

 • <cite id="mbtzr"><p id="mbtzr"><noframes id="mbtzr"></noframes></p></cite>

  <track id="mbtzr"></track>
 • <code id="mbtzr"></code>
 • <dfn id="mbtzr"><thead id="mbtzr"><input id="mbtzr"></input></thead></dfn><cite id="mbtzr"><tt id="mbtzr"></tt></cite>
  丽学子 高三Q?Q班 Ҏ?/font>
  发布部门Q杭州学军中? 发布日期Q?019-04-09 点击量:

  自我介绍Q?/span>

     向֏天意Q生于钱塘方氏。父托其志,取旭日之意,合崇极之名,遂名吾曰旭峰。吾q喜诗歌Q及长,好孔孟之道。初d贤,qxE寡味Q已而拜服。遂效孔孟,以d正心Q以心M行,不敢一日废止?/span>

     于公Q吾职不殆Q于U,向֏同窗Q尊师长Q竭诚以待h。诚不自意,蒙同HD荐,恩师错爱Q选ؓ“美丽学子”。吾当以此ؓ勉,守吾心,坚吾志,行吾道。则周情孔思,l一日而能及也?/span>

   

  丽宣言Q出门如宾,承事如祭Q待Z诚,丽在心?/font>

   

  ۺɫͼ